„Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM z dnia 1 sierpnia 2017r., wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:
1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Mieszkanie w świetle ustawy jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny. Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

Beneficjenci programu
– małżeństwa
– osoby samotne (single)

Obowiązującym kryterium dla małżeństw i singli jest kryterium wieku, gdyż single nie mogą przekroczyć 35 r.ż. a w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat.

Kolejnym warunkiem jest, nieposiadanie bądź współposiadanie innego domu lub mieszkania – w chwili nabywanego domu lub mieszkania oraz ważnym jest aby nabywane mieszkanie służyło zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wyjątkiem od tych kryteriów jest sytuacja, gdy beneficjent wychowuje przynajmniej troje własnych bądź przysposobionych:
1. Małoletnich dzieci
2. Dzieci bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
3. Dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Powyższe warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości.

Możliwe jest skorzystanie z programu przez osoby którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Wtedy beneficjent musi się zobowiązać do zrzeczenia się prawa do spółdzielczego lokali mieszkalnego, w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności
Przedmiot dofinansowania

Na podstawie art. 3 ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”

Jak już wspominaliśmy, mieszkanie w świetle ustawy jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych.
Limit ten jest większy, dla osób które wychowują przynajmniej troje dzieci, wzrasta on do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:
1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;
2) umowy deweloperskiej;
3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).

Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.

Ustawa określa również maksymalną cenę zakupu mieszkania, nie może ona przekroczyć kwoty równej:
1. W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:
1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)

2. W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:
0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).

Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.

Dofinansowanie może zostać udzielone:
1. Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2. W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;
3. Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie traktowane jest przez banki jako wkład własny klienta.
Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

a) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
b) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
c) 20% przy dwójce dzieci;
d) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci

kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:
a) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
b) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”

W przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Obecnie pula środków MDM została wyczerpana, lecz warto śledzić uważnie nasz profil, gdyż niezwłocznie poinformujemy o nowych dostępnych środkach.